วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

หลักฐานประกอบการบรรจุทหารกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตร


๑. ประกาศรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๒. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๓. สรุปผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการ ตามข้อ ๒ จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๔. ประกาศหรืออนุมัติผลการสอบคัดเลือกของ ผบ. หน่วยที่ตั้งกรรมการ จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๕. บัญชีขอบรรจุ จำนวน ๑ ฉบับ (อาจรวมในข้อ ๓)

๖. สำเนาหน้าที่หมายเลข ชกท. ของตำแหน่งที่ขอบรรจุ (กรณีบรรจุในหน่วย อจย.) หรือ
- สำเนาคำสั่งชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ขอบรรจุ (กรณีบรรจุในหน่วย อฉก.) พร้อมทั้งรับรองว่าได้บรรจุ

ผู้ใดไว้แล้วและยังเหลืออีกกี่อัตรา หรือรับรองว่าไม่ได้บรรจุผู้ใดไว้ในตำแหน่งนั้น

๗. หนังสือ ถาม – ตอบ หน.เหล่าสายวิทยาการ จำนวน ๑ ฉบับ0 ความคิดเห็น: